Website en intranet

Aan de inhoud van de website en het intranet van Stichting EBC Zorg is de grootst mogelijke zorg besteed. Het is niet geheel uitgesloten dat de informatie hierop onjuistheden of onvolkomenheden bevat. Stichting EBC Zorg kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, direct of indirect voortvloeiende uit het gebruik van onjuiste of onvolkomen informatie op de website of het intranet. Aan de informatie op de website of het intranet kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend.

E-mailberichten van medewerkers van EBC Zorg

De e-mailberichten die door medewerkers van EBC Zorg worden verzonden zijn uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en strikt vertrouwelijk of anderszins wettelijk beschermd. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Stichting EBC Zorg is niet toegestaan.

Indien u niet de geadresseerde bent, verzoeken wij u dit bericht en enige bijlage daarbij aan de afzender terug te sturen en alle kopieën ervan te wissen en te vernietigen.
Stichting EBC Zorg is niet aansprakelijk voor virussen in deze e-mailberichten en/of enige bijlage.

EBC Zorg kan op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk worden gehouden voor en/of in verband met de gevolgen van en/of schade ontstaan door het onjuist, onvolledig en/of niet-tijdig versturen en ontvangen van de inhoud van deze berichten.

Online donatie