De Statuten van augustus 2011 geven het doel van de Stichting Vrienden van EBC Zorg als volgt weer:

DOELSTELLING:
De stichting heeft tot doel het (naar vermogen) moreel en financieel ondersteunen van de Stichting Evangelisch Begeleidingscentrum (EBC), 
statutair gevestigd te Oldebroek, danwel met laatstgemelde stichting gelieerde stichtingen, zulks voorzover de door de overheid en/of andere instanties verstrekte geldmiddelen daartoe ontoereikend zijn.

De Stichting Vrienden van het EBC vergadert vier keer per jaar. Tijdens deze vergaderingen komen onder andere de wervingsacties aan bod en de stand van zaken met betrekking tot de fondsen. Er wordt al dan niet goedkeuring verleend voor aangevraagde bedragen nadat deze zijn getoetst aan de statuten. 

Hieronder treft u alle ANBI-gegevens aan van de Stichting Vrienden van het EBC:

Naam rechtspersoon Stichting Vrienden van het EBC
RSIN 73.63.825
Adres

Vaarbekerweg 7

Postcode en Plaats 8084 PT  't Harde
Email info@ebczorg.nl
Telefoon 0525 637 230
Doelstelling

Stichting Vrienden van het EBC doneert naar vermogen en onder eigen verantwoordelijkheid  oor Stichting Evangelisch Begeleidingscentum (EBC) aangevraagde projecten.

 Uit het beleidsplan Jaarlijks worden giften geworven ter financiering van projecten binnen het EBC. Deze vrij te besteden giften zijn ten behoeve van de volgende drie projecten:
- financiering van begeleiding aan cliënten die voor geen andere financiering in aanmerking komen;
- financiering van pastorale begeleiding aan cliënten;
- financiering van administratieve kosten ten behoeve van fondsenwerving.
De bestemde giften zijn na ontvangst in zijn geheel weer onttrokken aan de Stichting Vrienden van het EBC en ontvangen en verantwoord in Stichting EBC.
Voorzitter Dhr. H. (Henk) de Bruin Henk
Secretaris 

Dhr. R. (Reinald) van DijkhorstReinald

Penningmeester  Dhr. C. (Cees) SoumanCees
   
Beloningsbeleid Alle bestuursleden werken op vrijwillige basis, zonder beloning of vergoeding
Verslag van de werkzaamheden Elke vergadering wordt nauwkeurig vastgelegd door middel van notulen en indien nodig een actielijst. Inzage in deze notulen op aanvraag.
   
Financiële verantwoording Klik hier voor de jaarcijfers van de St. Vrienden van het EBC
Online donatie